ПОБАЧИЛА СВІТ ЩЕ ОДНА НОВА КНИГА ПРОФЕСОРА ІГОРЯ КОЗЛИКА

У вересні цього року доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Ігор Козлик видав нову книгу – навчальний посібник для студентів філологічних і гуманітарних спеціальностей вишів «Антична література» (Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2020. 180 с.). Це вже третя поспіль його праця, яка вийшла з друку за останні декілька місяців (першою була методологічна книга, видана в Брно (Чехія), другою – збірка поетичних інтерпретацій, надрукована в Івано-Франківську, про що свого часу була інформація на кафедральному та факультетському сайтах).

Задум нового видання – навчального посібника з античної літератури – висвітлений у авторській передмові, де читаємо:

«За жанром пропонована книга є різновидом власне навчального видання. Тут представлено розширені (враховуючи можливість індивідуального опрацювання) лекційні матеріали, покликані вирішити три завдання: 1) підготувати здобувачів вищої освіти до сприймання навчального матеріалу (пропедевтична експозиція); 2) дати розгорнуте структуроване загальне предметне уявлення про об’єкт розгляду (онтологічна картина); 3) проілюструвати на окремій складовій, як загальні особливості історико-літературної доби оприявнюються у певному історико-літературному періоді. Першому завданню присвячений “Вступ”, другому – розділ “Онтологічна картина розвитку античної літератури”, третьому – розділ “Грецька література архаїчного періоду”.

Виклад матеріалу базується на принципі діалогічності, а в його межах – на репетиторіальній формі «питання-відповідь», що максимально інтенсифікує участь реципієнта у перцептивному процесі. При цьому посібник побудований так, щоб студентові не треба було звертатися до інших джерел для того, щоб зрозуміти написане. Саме цьому служать численні покликання наприкінці сторінок, де містяться додаткова інформація, коментарі, роз’яснення, ілюстрації, тлумачення термінів тощо, тобто необхідні фонові знання.

Враховуючи орієнтацію навчального процесу в українських вишах на студентоцетрований підхід, який реалізується і через можливість вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії, а також те, що більшу частину часу в сучасних освітніх програмах відведено на самостійну роботу студента і що оволодіння професією не обмежується терміном навчання в університеті, а передбачає безперервність самоосвіти, – у “Додатках” є окремий підрозділ під назвою “Бібліографія для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи”.

Крім того, зважаючи на те, що джерелами навчальної (науково-методичної) книги є фундаментальні і спеціальні дослідження у конкретній галузі науки, а також те, що твори зарубіжного письменства функціонують у національному культурно-освітньому просторі у формі перекладів на національну мову, у “Додатки” включений підрозділ під назвою “Учені і перекладачі, які вивчали античну літературно-художню спадщину”. Вводячи до корпусу навчального посібника цю композиційну складову, я виходив з того, що студент – і не тільки з огляду на етичні норми – повинен мати належне уявлення про тих діячів освіти, культури і науки, завдяки котрим він може сьогодні вільно знайомитися і вивчати іншомовну, іншочасову й інонаціональну літературно-художньо спадщину, одержуючи реальну можливість залучити до свого особистісного становлення й індивідуального професійного формування інший національно-культурний досвід.

Для зручності і комфортності роботи з навчальним посібником у випадку нового звернення у його склад уведено структурну позицію “Покажчик імен і назв творів”».

Нове навчальне видання професора Ігоря Козлика допоможе студентам належним чином засвоїти навчальний матеріал з історії античної літератури.