Про спеціальність

Магістр філології за спеціалізацією 035.033 – слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська
ступінь вищої освіти: магістр
спеціальність: 035 Філологія
спеціалізація: 035.033 – слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська
освітня програма: Польська мова і література
Об’єктами вивчення та професійної діяльності магістра філології є польська мова і література в теоретичному, практичному, науково-дослідницькому аспектах; лінгвістичні і літературознавчі концепції та ідеї, переклад, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі, інформаційні технології викладання польської мови і літератури.
Цілі навчання – формування у здобувачів вищої освіти інтегральної, загальних і фахових компетентностей, комплексу знань та умінь для застосування в професійній діяльності в галузі лінгвістики, літературознавства, перекладу, методики викладання польської мови і літератури.
Теоретичний зміст предметної галузі становить теорія філологічної науки, яка відповідає предметній спеціалізації польської мови і літератури, знання з педагогіки вищої школи та педагогічної майстерності викладача, методики викладання слов’янських мов і літератур, методології наукового пізнання, новітніх інформаційних технологій у професійній діяльності, достатніх для формування предметних компетентностей.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології.
Академічними правами випускників є навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за освітньою програмою підготовки доктора філософії (PhD). Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.