Мурейко Анна Борисівна

 

асистент

 

CVВикладацька роботаОсновні публікаціїКонтакти

Мурейко Анна Борисівна

Івано-Франківськ, Україна

e-mail: anna.mureiko@pnu.edu.ua

сторінка на сайті ПНУ імені Василя Стефаника: https://kslipl.pnu.edu.ua/мурейко-анна-борисівна/

Освіта

2018 р. – ступінь магістра із відзнакою за спеціальністю «Філологія» освітня програма «українська мова та література» у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

2003 – 2005 рр. навчання в аспірантурі за спеціальністю 10.01.05 порівняльне літературознавство при кафедрі світової літератури і порівняльного літературознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2002 р. – ступінь магістра із відзнакою за спеціальністю «Мова та література (російська)» у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника.

Професійна діяльність

З 2007 р. працювала асистентом кафедри філології та методики початкової освіти Педагогічного інституту та кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (за сумісництвом).

З 01. 09. 2012 р – асистентом кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

28.10. 2017 – 29. 12. 2017 – наукове стажування Наказ № В-1211 від 23.11.2017 р. на кафедрі світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка. Довідка 82-В від 10.01.2018 року.

2018 – 2019 рр. член журі МАН із зарубіжної літератури.

Провожу практичні заняття з наступних начальних дисциплін: Зарубіжна література (Античність, Середньовіччя), Зарубіжна література (Середньовіччя, Ренесанс), Зарубіжна література (Романтизм, Реалізм).

Керую курсовими роботами студентів у межах наукової теми кафедри: «Літературний процес і творча індивідуальність письменника: компаративний та теоретико-літературний аспекти».

У коло наукових інтересів входять проблеми зарубіжної та української літератури ХІХ ст., літературна компаративістика, українсько-французькі літературні зв’язки.

Постійно беру участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних конференціях з проблем методології літературознавства, історії літературознавства, історії слов’янських літератур та методики викладання літературознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах.

Володію вільно українською, російською мовами, початковий рівень англійської, французької.

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ

ОР “БАКАЛАВР”

ОП “Польська мова і література. Філологія” (ІІІ курс, V семестр)

ОП “Українська мова і література. Філологія” (ІІІ курс, V семестр)

ОП “Чеська мова і література. Філологія” (ІІІ курс, V семестр)

Зарубіжна література: Плани практичних занять

 

ОП “Середня освіта (польська мова та література)” (ІІІ курс, V семестр)

ОП “Середня освіта (українська мова та література)” (ІІІ курс, V семестр)

Зарубіжна література: Плани практичних занять

 

ОП “Польська мова і література. Філологія” (ІV курс, VII семестр)

ОП “Українська мова і література. Філологія” (ІV курс, VII семестр)

ОП “Чеська мова і література. Філологія” (ІV курс, VII семестр)

Зарубіжна література: Плани практичних занять

 

ОП “Середня освіта (польська мова та література)” (ІVкурс, VII семестр)

ОП “Середня освіта (українська мова та література)” (ІVкурс, VII семестр)

Зарубіжна література: Плани практичних занять

 

ОП “Польська мова і література. Філологія” (І курс, II семестр)

Силабус. Фольклорно-літературно-краєзнавча практика

 

ОП “Середня освіта (польська мова та література)” (І курс, IІ семестр)

Силабус. Фольклорно-літературно-краєзнавча практика

ОП “Середня освіта (польська мова та література)” (ІІ курс, IV семестр)

Силабус. Курсова робота

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ОР “БАКАЛАВР”

ОП “Англійська мова і література. Філологія” (І курс, I семестр)

ОП “Німецька мова і література. Філологія” (І курс, I семестр)

ОП “Французька мова і література. Філологія” (І курс, I семестр)

Зарубіжна література: Плани практичних занять

 

ОП “Англійська мова і література. Філологія” (І курс, ІІ семестр)

ОП “Німецька мова і література. Філологія” (І курс, IІ семестр)

ОП “Французька мова і література. Філологія” (І курс, IІ семестр)

Зарубіжна література: Плани практичних занять

 

 ОП “Англійська мова і література. Філологія” (ІІ курс, ІV семестр)

ОП “Німецька мова і література. Філологія” (ІІ курс, IV семестр)

ОП Французька мова і література. Філологія” (ІІ курс, IV семестр)

Зарубіжна література: Плани практичних занять

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

ОП “Середня освіта (польська мова та література)” (ІІ курс, IV семестр)

  1. Риси романтизму у творчості А. Міцкевича (на прикладі циклу «Балади і романси»).
  2. Риси романтизму у творчості А. Міцкевича (на прикладі збірки «Кримські сонети»).
  3. Своєрідність романтичного автопортрету у збірці «Кримські сонети» А. Міцкевича
  4. Риси романтизму у творчості А. Міцкевича (на прикладі поеми «Пан Тадеуш»)
  5. Риси романтизму в ліриці Ю. Словацького (поезія за вибором студента).
  6. Риси романтизму в драмі Ю. Словацького «Кордіан».
  7. Риси романтизму в ліриці Т. Ленартовича (поезія за вибором студента).
  8. Риси романтизму у творчості А. Міцкевича (на прикладі збірки «Одеські сонети»)

Мурейко А. Специфіка психологізму новелістики П. Меріме та М. Коцюбинського у компаративному аналізі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 9: Українська література в загальноєвропейському контексті. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2005. – С. 236 – 240.

Мурейко А.Б. Типологія психологічного двійництва у новелі «Коломба» П. Меріме та в оповіданні «В дорозі» М. Коцюбинського // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. пр. Число 10: У двох томах. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – С. 96 – 100.

Мурейко Анна Новелістика Проспера Меріме та Михайла Коцюбинського: типологія характеротворення // Вісник Прикарпатського університету. Філологія, 2009 -2010.  Вип. 23 – 24 (2004 – 2005 рр.). – Івано-Франківськ: ПНУім.В.Стефаника, – С. 289 – 294.

Мурейко Анна Містична домінанта поетики новел Проспера Меріме «Локіс» та «Венера Ільська» // Питання літературознавства: науковий збірник / гол. ред.. О.В. Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – Вип.85. – С. 32 – 37.

Мурейко А.Б. Етнічна екзотика як засіб створення естетичного ефекту у новелах Проспера Меріме та Михайла Коцюбинського» // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию МГУ имени А.А. Кулешова, 15-16 мая 2013 г., Могилев ; МГУ имени А.А. Кулешова. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2013. – С. 204 – 207. – 0,3 др. арк.

Мурейко А. Б. Проблема самоусвідомлення особистості в новелі «Коломба» П. Меріме  та в оповіданні «В дорозі» М. Коцюбинського // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2013 – 2014. Вип.40-41. – С. 287 – 290.

Мурейко А. Б. Типологічна подібність художнього психологізму новелістики Проспера Меріме та Михайла Коцюбинського // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. V (180). – С. 89 – 93

Мурейко А. Б. Компаративний аспект в інформаційному полі літератури (рецепція Ренате Лохманн) // Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (14-15 квітня 2016, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – С. Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (14-15 квітня 2016, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. С. 149 – 151

Мурейко А. Б. Розвиток української психологічної новели в «культурному полі» західноєвропейської літератури // Збірник наукових статей. Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі. – Івано-Франківськ: видавництво ІФНТУНГ, 2017. – С. 214 – 224 – 0, 4 др. арк.

Мурейко А. Б. Прийоми психологічного зображення у новелістиці М. Коцюбинського та П. Меріме // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 45. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 150 – 153. – 0, 3 др. арк.